Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvételhez és szerződés teljesítéséhez
1. Általános jogi közlemény
Én, Szabó Dávid (továbbiakban: Adatkezelő) a www.sdav.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetem, amely Weboldalon online reklámozási tevékenységet folytatok.
A Weboldalon keresztül Ön fel tudja venni velem a kapcsolat, amennyiben a Weboldalon keresztül reklámozott szolgáltatásaimat igénybe kívánja venni, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.
A jelen tájékoztatóban foglalom össze a Weboldalon való kapcsolatfelvétel, és a kapcsolatfelvételt követően megkötésre kerülő megbízási szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Tájékoztatom, hogy kizárólag 18. életévét betöltött személy veheti fel velem a kapcsolatot a Weboldalon keresztül, így csak nagykorú személy adatait kezelem.
2. Adatkezelő megnevezése
Neve: Szabó Dávid
Székhely: 1093 Budapest, Mátyás u 20 Fsz 1/A
Adószám: 67611803-1-43
Telefonszám: +36204363323
E- mail cím: info@sdav.hu
3. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a szolgáltatásaim igénybevételéhez, azaz szerződés megkötéséhez a Weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel és ezen kapcsolatfelvételt követően megkötött szerződés teljesítése.
4. Adatkezelés jogalapja
Ön felkereste Weboldalamat azzal a szándékkal, hogy a Weboldalon keresztül velem a kapcsolatot szerződéskötés céljából felvegye és amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele mellett dönt azok tárgyában velem szerződést kössön. Az Ön által leadott megkereséssel a szerződés Ön és köztem, nem jön létre, a szerződés a szolgáltatásaim igénybevételére vonatkozó szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a kérésére történő lépések megtételéhez, majd a szerződés megkötése esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.
5. Kezelt személyes adatok
A Weboldalon való kapcsolatfelvétel, majd az azt követő szerződéskötés érdekében az alábbi adatok megadását kérem Öntől:
Kapcsolatfelvételnél:
- email cím,
- teljes név (vezetéknév és keresztnév),
- esküvő helyszíne és dátuma.
Szerződés teljesítésekor:
- email cím,
- teljes név (vezetéknév és keresztnév),
- esküvő helyszíne és dátuma,
- képfelvételek (fotók).
Kérem, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjon meg. Nem vállalok felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.
Tájékoztatom, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelek, így kérem, hogy ilyen adatokat ne küldjön, ne osszon meg velem.
A kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezelem.
6. Adatfeldolgozó, adattovábbítás
Tájékoztatom, hogy a rajtam kívül más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá.
Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítom az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
7. Adatok kezelésének időtartama
Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a szerződéskötés meghiúsulásáig, illetve szerződéskötés esetén a szerződés teljesítését követő 1 évig kezelem, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – törlöm.
Tájékoztatom, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 évig köteles vagyok őrizni. Tájékoztatom, hogy számviteli bizonylatnak minősül a díjról kiállított számla.
8. Adatok tárolása
A fotókat elektronikus úton a következő helyeken tárolom:
- 1096 Budapest, Sobieski u. 19-21 B I/1. címen található számítógép
- Webhely, Webszolgáltató:  
www.sdav.hu
Kreatív rendszerház Kft.
6771 Szeged, Tulipán u. 26
Cégjegyzékszám: 06-09-021150
- Online webgaléria, egyedi jelszóval ellátva: www.sdavpictures.pic-time.com
Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítom az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velem a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.
Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velem a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a)    személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b)    visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c)    tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d)    a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e)    személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
Nem vagyok köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmét, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)    véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c)    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A fentiekben írtak figyelembevételével amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velem a kapcsolatot a 2. pontjában meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.
Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a)    úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b)    a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c)    személyes adataira nincs többé szükségem azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttem azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d)    Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velem a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése miatt panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz.
Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti.Privacy Notice for Establishing Contact and Contract Performance
1. General Legal Notice
I, Dávid Szabó (hereinafter referred to as Controller) am the operator of the Internet website www.sdav.hu (hereinafter referred to as Website) which I use for advertising.
Should you wish to use my services advertised through the Website, you can contact me by using the Website, but first you will need to enter some of your personal data.
This Notice is to give you a summary of the rules governing personal data processing required for establishing contact and communication, and for the performance of the service contract to be concluded once you contacted me. I hereby inform you that only people above the age of 18 are allowed to contact me through the Website, therefore I only process the personal data of people of age.
2. Name of Controller
Name: Dávid Szabó
Registered seat: H-1093 Budapest, Mátyás u 20 Fsz 1/A, Hungary
Tax number: 67611803-1-43
Phone: +36204363323
Email: info@sdav.hu
3. The Purpose of Processing
The purpose of the data processing is to establish contact through the Website in order to use my services, i.e. to enter into a contract, and to perform the contract concluded once contact was established.
4. The Legal Basis of Processing
You have visited my Website with the intention of contacting me through the Website in order to enter into a contract with me, and if you decide to use my services, with the intention of concluding a contract thereon. No agreement is concluded between you and me by submitting the contact form, the contract on the use of my services is concluded when the contract is signed by both parties, therefore processing is based on Article 6(1)b) of the GDPR, meaning processing is necessary in order to take the steps requested by you prior to contracting, then if the contract is concluded, for the performance of the contract to which you are a party.
5. Data Categories Processed
For the purpose of communication through the Website and then for concluding the contract, I will ask you to provide me with the following data:
For the purpose of communication:
- email address,
- full name (first name and surname),
- place and date of the wedding.
For the performance of the contract:
- email address,
- full name (first name and surname),
- place and date of the wedding,
- images (photos).
Please make sure that the data are always true and correct. I am not liable for any consequences arising from incomplete, incorrect or false data provided by you.
I hereby inform you that no special categories of personal data or personal data categories not listed above are processed, therefore I kindly ask you not to send me or disclose to me such data.
The personal data processed are only processed to the extent and until such are required for the purpose of the processing.
6. Processor, Data Transfer
I hereby inform you that your data shall not be disclosed to and may not be accessed by anyone apart from me.
In processing your data I keep them secure against accidental or intentional destruction, loss, alteration, disclosure, damage and unauthorised access.
7. Duration of Processing
Data are processed until the completion of the purpose of processing, i.e. the frustration of the contracting, or if the contract is concluded, then for 1 year after the performance of the contract, following that the data are deleted, unless I am required to retain them under the law.
You are hereby informed that pursuant to Section 169 of Act C of 2000, accounting certificates are to be retained for 8 years after the performance of the contract. Please be advised that the invoices issued of the service fee qualify as accounting certificates.
8. Data Storage
The photographs are stored electronically at the following places:
- a computer located at H-1096 Budapest, Sobieski u. 19-21 B I/1., Hungary
- Website, webhost:  
www.sdav.hu
Kreatív rendszerház Kft.
H-6771 Szeged, Tulipán u. 26., Hungary
Company registration number: 06-09-021150
- Online Internet gallery with dedicated password: www.sdavpictures.pic-time.com
9. Your rights and remedies
When your personal data are processed, you have several rights in addition to the withdrawal of consent above. Such rights may be exercised with the relevant request delivered to the addresses stipulated in Clause 2.
The right to access to and rectify personal data
You may access your data, request a copy and the rectification or update thereof at any time.
Pursuant to the right to access, you have the right to receive information about the following:
a) the purposes of the processing;
b) the categories of personal data concerned;
c) the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
d) where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored;
e) the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
I appreciate the importance of the above and so if you wish to exercise such rights, please contact me through any of contact details stipulated in Clause 2.
Right to data portability
Your data are portable so you have the right to receive them in a structured, commonly used, machine readable format. This means that your personal data processed by me are readable with a computer and are delivered to you in a format that you can electronically transfer to third parties.
Should you wish to exercise your right to data portability, please contact me through the contact details stipulated in Clause 2.
Right to the erasure of data
You have the right to request the erasure of your data if
a)    your personal data are no longer necessary in relation to the purpose(s) for which they were collected;
b)    you withdraw your previously granted consent to processing and where there is no other legal ground for the processing;
c)    you object to the processing of your data;
d)    the data are unlawfully processed;
e)    your data have to be erased for compliance with the law.
Should you wish to have your data stored by me erased, please contact me through the contact details stipulated in Clause 2.
If I have to erase your personal data subject to your request, I will record the erasure of the data in anonymised minutes which I will store for accountability reasons, however, no personal data related to you will be further processed by me.
Right to restriction of processing
You have the right to restrict the processing of your data if
a)    you believe that the data stored in relation to you are not accurate; or
b)    the processing is unlawful, but instead of requesting their erasure you request the restriction of their use instead;
c)    I no longer need your personal data for the purpose(s) they were originally collected for, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; or
d)    you have objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the processing override your legitimate grounds related to objection.
Should you wish to restrict the processing of your data, please contact me through the contact details stipulated in Clause 2.
Right to object
You may at any time object against the processing of your data. Should you wish to exercise this right, please contact me through the contact details stipulated in Clause 2.
Right to lodge complaint with a supervisory authority
You have the right to lodge a complaint with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., mailing address: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telephone: +36 (1) 391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) as supervisory authority.